ALGEMENE VOORWAARDEN

Doel van de Fotoshoot 

1.1 Het doel van deze fotoshoot is om zowel de Fotograaf als het Model de mogelijkheid te bieden om hun portfolio uit te breiden.

1.2 Het Model stemt ermee in om te poseren voor de Fotograaf, en de Fotograaf stemt ermee in om professionele foto's te maken van het Model. 

TFP Voorwaarden

2.1 Dit is een TFP (Time for Print) overeenkomst, wat betekent dat het Model geen vergoeding ontvangt voor de fotoshoot. 

2.2 In ruil voor de tijd en het talent van het Model, stemt de Fotograaf ermee in om een overeengekomen aantal foto's te selecteren en te bewerken om te leveren aan het Model binnen een redelijke termijn na de fotoshoot.

2.3 Het Model heeft recht op een overeengekomen aantal digitale foto's in hoge resolutie voor persoonlijk gebruik, en aanvulling portfolio en set-cards. niet voor commercieel gebruik, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Planning en Duur van de Fotoshoot

3.1 De datum, tijd en locatie van de fotoshoot worden gezamenlijk overeengekomen door de Fotograaf en het Model. 

3.2 De partijen zullen zich inspannen om op tijd op de afgesproken locatie aanwezig te zijn en zullen elkaar tijdig op de hoogte stellen in geval van vertragingen of wijzigingen. 

Verantwoordelijkheden van de Fotograaf 

4.1 De Fotograaf is verantwoordelijk voor het leveren van de benodigde camera-apparatuur en andere hulpmiddelen om de fotoshoot uit te voeren. 

4.2 De fotograaf zal vooraf aan de shoot een moodboard /voorbeelden van ander fotografisch werk tonen aan het model om de toon en stijl van de fotoshoot te bepalen. 

4.3 De Fotograaf zal professionele en kwalitatief hoogwaardige foto's maken van het Model tijdens de fotoshoot. 

4.4 De Fotograaf heeft het recht om de foto's te bewerken en te retoucheren om ze geschikt te maken voor levering aan het Model. 

Verantwoordelijkheden van het Model 

5.1 Het Model is verantwoordelijk voor het verstrekken van geschikte kledin, make-up en accessoires voor de fotoshoot, tenzij anders overeengekomen. 

5.2 Het Model zal zich gedurende de fotoshoot professioneel gedragen en de instructies van de Fotograaf opvolgen. 

5.3 Het Model stemt ermee in dat de Fotograaf het recht heeft om de geselecteerde foto's te gebruiken voor zijn/haar portfolio, promotiemateriaal, prints of online publicaties, patreon, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 


Gebruik van gedeeltelijk naakt, en of naakt beelden voor artistieke doeleinden. 

6. Het Model en de Fotograaf komen overeen dat sommige van de foto's ongecensureerd kunnen zijn, indien uitdrukkelijk overeengekomen en passend binnen de grenzen van wettelijke vereisten en respect voor de privacy en waardigheid van het Model. Het Model begrijpt en stemt ermee in dat deze ongecensureerde beelden mogelijk delen van het lichaam tonen die als intiem, suggestief of naakt kunnen worden beschouwd.

6.1 Het Model bevestigt dat het vrijwillig en bewust instemt met het gebruik van dergelijke ongecensureerde beelden voor artistieke doeleinden. Het Model verleent de Fotograaf hierbij het niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende recht om de ongecensureerde beelden te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren en tentoon te stellen in het kader van de artistieke praktijk van de Fotograaf, inclusief, maar niet beperkt tot portfolio, tentoonstellingen, promotiemateriaal en online publicatie persoonlijke website en patreon.

6.2 Het Model begrijpt dat de Fotograaf geen toestemming heeft om de ongecensureerde beelden te gebruiken voor pornografische, illegale, beledigende of schadelijke doeleinden. Het Model verklaart dat het de Fotograaf vrijwaart van alle claims, eisen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van de ongecensureerde beelden, inclusief claims met betrekking tot reputatieschade, privacy-inbreuk of enige andere juridische of morele aanspraken.

Auteursrecht en Eigendom 

7.1 De Fotograaf behoudt het auteursrecht op alle foto's die tijdens de fotoshoot zijn gemaakt.

7.2 Het Model mag de ontvangen foto's gebruiken voor persoonlijk gebruik, zoals het tonen in een portfolio of op sociale media, maar mag ze niet verkopen of op enige commerciële manier gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 

Beëindiging 

8.1 Dit Contract kan te allen tijde door een van de partijen schriftelijk worden beëindigd indien er een geldige reden voor beëindiging is. 

8.2 In geval van beëindiging blijven de rechten en verplichtingen van beide partijen tot aan de beëindigingsdatum van kracht. 

Toepasselijk recht

9.1 Dit Contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. 

9.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit Contract zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Utrecht. Door het ondertekenen van dit Contract bevestigen de Fotograaf en het Model dat zij de voorwaarden en bepalingen begrijpen en hiermee akkoord gaan.
Bij het inplannen van de shoot, gaat het model akkoord met deze voorwaarden.